Sailor Moon
Usagi Tsukino
Princess Serenity
Nozomu Ikeuchi k-BOSE